Continguts: 47487

Llatí

Orientacions generals per escriure i pronunciar paraules i expressions llatines.

Per a informacions més detallades, recomanem l'article d'Antoni Seva Viva vox: Sobre la pronunciació catalana del llatí tardà especialment en textos musicals.

1. Accentuació

El llatí no fa servir accents gràfics.

1.1. Les paraules de dues síl·labes són totes planes. Exemple: rosa.

1.2. En les paraules de més de dues síl·labes, com a norma general l'accent depèn de la quantitat de la penúltima síl·laba:

- si és llarga, la paraula és plana;
- si és breu, la paraula és esdrúixola.

Per saber si és llarga o breu cal consultar el diccionari de llatí i fixar-se en les marques de quantitat:

- llargues: ā, ē, ī, ō, ū;
- breus: ă, ě, ĭ, ŏ, ŭ.

Exemples:

- amicus és plana perquè la i és llarga (diccionari: amīcus);
- dominus és esdrúixola perquè la i és breu (diccionari: domĭnus). 

1.3. En general, també forma una síl·laba llarga la vocal que va seguida de dues o més consonants. Exemple: momentum.

2. Models de pronunciació

L'evolució del llatí ha originat diverses tradicions prosòdiques en les diferents regions romàniques.

A grans trets podem parlar de:

2.1. Pronunciació clàssica (o reconstruïda), adoptada en l'àmbit acadèmic.
2.2. Pronunciació eclesiàstica (o italiana), adoptada per l'Església catòlica.
2.3. Pronunciacions pròpies de cada territori. En el nostre cas, pronunciació catalanitzada.  

Tot i que tenen característiques comunes, cal aplicar cada model amb coherència.

3. Quadre orientatiu d'aplicació

Pronunciació
clàssica
Pronunciació
eclesiàstica
Pronunciació
catalanitzada
Noms científics (habituals en
documentals i informatius)
Contextos que vulguin reproduir
una cerimònia catòlica en llatí
Llatinismes populars o d'ús comú

 

4. Quadre comparatiu de pronunciacions

Selecció de casos que poden presentar dubtes. Les lletres no incloses es pronuncien com en català.

Norma general: pronunciem les vocals sense neutralitzar. Exemple: alter ego.

Grafia   
Pronunciació
clàssica
Pronunciació
eclesiàstica
Pronunciació
catalanitzada
Observacions
ae [ӕ] [e] En llatí clàssic és un diftong i forma síl·laba llarga.
Exemple: rosae [rósӕ].
c + e, i, ae, oe
[k] [] [s] En llatí clàssic la c sona sempre [k], també davant e, i.
ch [k] En qualsevol posició.
Exemple: pulchra [púlkɾa]. 
g + e, i [g] [ʤ] [ʒ] En llatí clàssic sona sempre [g] (com en català gat), també davant ei.
gn [gn] [ɲ] [gn] Només en llatí eclesiàstic sona com el dígraf ny català.
gu
[gw] La u de gu es pronuncia sempre, també davant e, i.
h hac muda En qualsevol posició. 
En llatí eclesiàstic les paraules mihi i nihil són excepcions i sonen amb [k].  
i (j) + vocal [j] Pronunciació de la i consonàntica.
ll ela geminada En la pronunciació catalanitzada se sol reduir a ela simple.
oe [œ] [e] En llatí clàssic és un diftong i forma síl·laba llarga.
ph [f] En qualsevol posició.
Exemple: amphora [áɱfoɾa]. 
qu
[kw] La u de qu es pronuncia sempre, també davant e, i.
s [s] [s] [z] En llatí clàssic és sorda en qualsevol posició.
th [t] En qualsevol posició.
Exemple: theatrum [teátɾum].
ti + vocal [ti] [tsi] [si] Exemple: gratia.
Clàssic: [gɾátia]. Eclesiàstic: [gɾátsia]. Catalanitzat: [gɾásia]. 
u (v) + vocal
[w] [v] En llatí clàssic, vita sona [wíta].
En la pronunciació catalanitzada se sol reduir a [b].
x [ks] En qualsevol posició.
Exemple: dixit [díksit].
y [i] Exemple: pyra [píɾa].
z [dz] En qualsevol posició, també inicial.
Exemple: zona [dzóna].

 

5. Selecció de casos habituals als mitjans de comunicació:

66 elements
#Nom Apartat
1 a contrario sensuús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
2 a divinisús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
3 a posterioriús general Lèxic: entrades
4 a prioriús general Lèxic: entrades
5 ad hocús general Lèxic: entrades
6 ad liminaús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
7 ad nauseamús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
8 alma materús general Lèxic: entrades
9 alter egoús general Lèxic: entrades
10 annus horribilisús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
11 carpe diemús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
12 casus belliús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
13 corpore insepultoús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
14 cum laudeús general Lèxic: entrades
15 de factoús general Lèxic: entrades
16 de iureús general Lèxic: entrades
17 delirium tremensús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
18 eccehomoús general Lèxic: entrades
19 egoús general Lèxic: entrades
20 ex aequoús general Lèxic: entrades
21 ex cathedraús general Lèxic: entrades
22 ex professoús general Lèxic: entrades
23 fumus persecutionisús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
24 grosso modoús general Lèxic: entrades
25 habeas corpusús general Lèxic: entrades
26 habemus papamús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
27 honoris causaús general Lèxic: entrades
28 in aeternumús general Lèxic: entrades
29 in albisús general Lèxic: entrades
30 in dubio pro reoús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
31 in extremisús general Lèxic: entrades
32 in fragantiús general Lèxic: entrades
33 in itinereús general Lèxic: entrades
34 in memoriamús general Lèxic: entrades
35 in menteús general Lèxic: entrades
36 in pectoreús general Lèxic: entrades
37 in situús general Lèxic: entrades
38 in vitroús general Lèxic: entrades
39 in vivoús general Lèxic: entrades
40 ipso factoús general Lèxic: entrades
41 lapsus calamiús general Lèxic: entrades
42 lapsus linguaeús general Lèxic: entrades
43 lato sensuús general Lèxic: entrades
44 manu militariús general Lèxic: entrades
45 mea culpaús general Lèxic: entrades
46 modus operandiús general Lèxic: entrades
47 modus vivendiús general Lèxic: entrades
48 motu proprioús general Lèxic: entrades
49 mutatis mutandisús general Lèxic: entrades
50 numerus claususús general Lèxic: entrades
51 peccata minutaús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
52 per seús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
53 post mortemús general Lèxic: entrades
54 prima facieús general Lèxic: entrades
55 quid pro quoús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
56 rebus sic stantibusús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
57 sapere audeús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
58 sine dieús general Lèxic: entrades
59 sine qua nonús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
60 statu quoús general Lèxic: entrades
61 stricto sensuús general Lèxic: entrades
62 sub iudiceús general Lèxic: entrades
63 sui generisús general Lèxic: entrades
64 totum revolutumús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
65 urbi et orbiús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
66 vox populiús general Lèxic: entrades

66 elements

Continguts: 47487
ésAdir