Continguts: 47507

Avís legal

Informació general

L'ésAdir és el portal lingüístic de 3Cat i forma part del llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (en endavant, CCMA). Té com a objectiu fonamental contribuir a la qualitat lingüística dels mitjans de la CCMA i posar a disposició de tothom que hi estigui interessat els materials elaborats, i constantment actualitzats, pels serveis d'assessorament lingüístic de la CCMA.

La CCMA, en l'exercici de les funcions que té expressament atribuïdes d'acord amb la seva llei de creació, contribueix amb els seus mitjans de manera activa a la normalització lingüística i cultural de Catalunya. El portal lingüístic és un servei decisiu en aquesta contribució de la CCMA a la societat catalana.

Per a més informació podeu consultar també http://esadir.cat/presentacio i www.ccma.cat. Per contactar directament amb l'equip de l'ésAdir, l'adreça-e és esadir@esadir.cat.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del portal ésAdir, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que s'hi contenen són de titularitat de CCMA i és a aquesta que correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests drets en qualsevol forma i, en especial, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

La informació difosa a la pàgina és titularitat de CCMA i dels seus autors i té la consideració d'obra protegida de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i hi resulten igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

Condicions d'ús

Aquestes condicions generals regulen l'accés i la utilització del portal ésAdir, que la CCMA posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'internet. Aquest accés implica la seva acceptació sense reserves.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per la CCMA sota els criteris de la bona fe i respectant en tot cas els principis d'ús generalment acceptats i sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

Usos permesos

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut de l'ésAdir només si es compleixen les següents condicions:

Reserves de domini

La CCMA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a l'ésAdir, de la configuració i de la presentació d'aquesta informació i de les condicions d'accés.

Responsabilitats

1. Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament de l'ésAdir

La CCMA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a l'ésAdir o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. La CCMA realitzarà totes les feines necessàries per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

2. Exempció de responsabilitats per l'ús de l'ésAdir

Tant l'accés al portal com l'ús inconsentit que es pugui fer de la informació que s'hi conté és de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari que el realitzi. La CCMA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús.

La CCMA no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

la presència de virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del portal;

un mal funcionament del navegador o l'ús de les versions no actualitzades.

L'usuari es compromet a utilitzar l'ésAdir, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda a l'ésAdir, la seva revenda, com també la lesió de drets de propietat intel·lectual o industrial de la CCMA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Queda expressament prohibit el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts del portal a favor de tercers no autoritzats.

Protecció de dades

1. Dades subministrades voluntàriament per l'usuari

Les úniques dades que es poden recaptar per mitjà del portal de l'ésAdir són les dades subministrades voluntàriament per l'usuari en els seus correus electrònics. La CCMA únicament utilitzarà aquestes dades amb l'objectiu de prestar el servei sol·licitat i no les incorporarà en cap fitxer de la seva titularitat, ja que la informació personal subministrada es destruirà amb totes les garanties legalment establertes.

Per a més informació sobre aquests punt, els interessats poden adreçar-se per correu postal a ésAdir, avda. Diagonal, 614, 08021 de Barcelona o electrònicament a esadir@esadir.cat.

2. Cookies

En cap cas s'utilitzaran cookies per a l'adquisició de dades personals identificatives, sinó que únicament tenen la finalitat de facilitar a l'usuari l'accessibilitat al lloc web. Aquestes cookies no són memoritzades i, una vegada apagat el navegador, desapareixen. Únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar l'exploració del portal.

Si vols llegir la nostra política de cookies fes clic aquí.

Si vols tornar a acceptar o refusar les nostres cookies fes clic aquí.

Continguts: 47507
ésAdir