Continguts: 47541

Novetats ortogràfiques i gramaticals (2016)

Presentem esquemàticament les principals modificacions introduïdes a l'ésAdir a partir de la publicació de l'OIEC i la GIEC ("Ortografia catalana" i "Gramàtica de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans, 2016).

Remetem als enllaços per a més informació.

ORTOGRAFIA

1.

Es redueix a 15 la llista de paraules amb accent diacrític.

Més informació

2.

Es modifiquen alguns casos d'ús del guionet.

Més informació

3.

Algunes paraules passen a doblar la r.

Exemples: arrítmia, corresponsable, erradicar.

4.

Se suprimeix la dièresi en alguns derivats amb el sufix -al.

Exemples: laicaltrapezoidal.

5.

Algunes paraules passen a escriure's amb e epentètica.

Exemples: arterioesclerositermoestable.

6.

Algunes expressions passen a escriure's aglutinades.

Exemples: sensepapers, sensesostre.

7.

Llista de modificacions ortogràfiques al DIEC2

8.

Llista d'entrades de l'ésAdir amb referències a l'OIEC  

 

GRAMÀTICA

1.

Alternança o canvi de preposicions davant d'infinitiu  

2.

Elisió o caiguda de preposicions davant "que"

3.

Pronoms relatius precedits de preposició

4.

en / al [+ infinitiu]

5.

haver-hi

6.

per / per a

7.

hagués / hauria

8.

portar [+ temps] 

9.

degut a

10.

Llista d'entrades de l'ésAdir amb referències a la GIEC

Continguts: 47541
ésAdir