Continguts: 46950

La Marató 2017: malalties infeccioses

Amb motiu de La Marató del 2017 (17 de desembre), dedicada a les malalties infeccioses, recollim a continuació una selecció de termes que poden presentar dubtes lingüístics.

Aquest document inclou tant terminologia especialitzada de l'edició d'aquest any de La Marató com orientacions d'ús sobre lèxic general relacionat.

Hem elaborat aquest vocabulari en col·laboració amb el Termcat. Per ampliar la informació, recomanem consultar la Terminologia de les malalties infeccioses.

 

Convencions gràfiques:

Escrivim La Marató amb majúscules i sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva): més informació.

 

antibiòtic

Fàrmac que actua contra microorganismes, eliminant-los o aturant-ne el creixement i la reproducció.

Amb el temps, alguns bacteris han desenvolupat resistències i costa trobar antibiòtics que els eliminin.

L'ús generalitzat, i de vegades incorrecte, dels antibiòtics fa que cada vegada hi hagi més bacteris multiresistents.

 

anticòs

Proteïna que apareix com a resposta a l'estimulació exercida per un antigen.

Identifica i neutralitza agents patògens, com alguns bacteris.

Els anticossos, per la seva activitat immunològica, també són anomenats col·lectivament immunoglobulines.

 

antigen

Molècula capaç de provocar una resposta immunitària en l'organisme.

Paraula masculina i d'accentuació plana: un antigen.

S'escriu sense accent.

Plural: antígens (amb accent).

 

antiinfecciós, -osa

Que actua contra les infeccions.

S'escriu sense guionet (no *anti-infecciós).

 

asèpsia

Mètode preventiu de les infeccions amb què es tracta d'evitar l'accés de microorganismes patògens en sales d'operacions quirúrgiques, laboratoris farmacèutics, etc.

Pronúncia: essa sorda.

 

asimptomàtic, -a

Que no presenta símptomes.

S'escriu amb una sola essa i es pronuncia amb essa sorda.

 

bacteri

Microorganisme unicel·lular que no té membrana nuclear.

Les persones amb un sistema immunitari deficient tenen més risc d'infeccions bacterianes.

Paraula masculina: un bacteri.

Plural: bacteris.

 

bacteri multiresistent

Bacteri que és resistent a diversos grups d'antibiòtics.

Forma popular: superbacteri.

S'escriu amb una sola erra i sense guionet: multiresistent (no *multirresistent, *multi-resistent).

 

bacterièmia

Presència de bacteris a la sang.

Paraula esdrúixola.

 

Chagas, malaltia de

Malaltia infecciosa que pot afectar el sistema nerviós i provocar lesions importants a l'esòfag, al cor i a l'intestí gros. 

Es transmet per la picada de xinxes, que fan de vectors del virus.

Pronúncia

 

chikungunya

Malaltia infecciosa que es caracteritza per dolor articular i febre elevada.

Es transmet per la picada de mosquits.

El nom prové del makonde i significa "'home que es doblega", per la posició que provoca en les persones afectades l'intens dolor d'articulacions de la malaltia.

S'escriu amb minúscula.

Article masculí: el chikungunya.

Paraula plana.

Pronúncia

 

contagi

Transmissió d'una malaltia infecciosa per contacte directe o indirecte. 

 

contagiar

Transmetre per contagi.

No oblidem encomanar en frases com "li ha encomanat la malaltia". 

 

cultiu

Tècnica de laboratori que consisteix a multiplicar microorganismes en un medi apropiat amb finalitats mèdiques o científiques.

 

decubació

En el curs d'una malaltia infecciosa, temps comprès entre la desaparició dels símptomes i el restabliment complet al final del període infecciós.

S'utilitza per oposició a incubació.

 

dengue

Malaltia infecciosa que es caracteritza per febre alta, forts dolors articulars i musculars, i erupció a la cara, als braços i al pit.

Es transmet per la picada de mosquits.

Paraula masculina: el dengue.

Pronúncia

 

diagnòstic

Determinació d'una malaltia basada en els signes i els símptomes que presenta el pacient.

Si optem pel sinònim diagnosi, recordem que és una paraula femenina (la diagnosi).

 

diftèria

Malaltia infecciosa que es caracteritza per la formació d'una membrana a la faringe que sagna amb facilitat.

El bacteri que causa aquesta malaltia allibera una toxina que, transportada pel sistema circulatori, provoca lesions sobretot al cor, als ronyons i al sistema nerviós.

 

eliminació

Supressió d'una malaltia infecciosa en un territori determinat.

Convé distingir l'eliminació de l'erradicació.

 

endocarditis bacteriana

Inflamació de la membrana que recobreix la paret interna de les vàlvules i cavitats cardíaques (endocardi) causada per una infecció per bacteris.

 

enzim

Molècula que intervé en el metabolisme dels éssers vius accelerant la velocitat de les reaccions químiques cel·lulars.

Paraula masculina i d'accentuació aguda: un enzim.

Anglès: enzyme.
Castellà: enzima.

Pronúncia

 

erradicació

Supressió d'una malaltia infecciosa a escala mundial.

Convé distingir l'erradicació de l'eliminació.

S'escriu amb dues erres i es pronuncia amb erra vibrant.

 

febre groga

Malaltia hemorràgica que pot afectar greument diversos òrgans, com el fetge i els ronyons.

Es transmet per la picada de mosquits.

Se'n diu groga per la icterícia o coloració groguenca de la pell de les persones infectades, com a conseqüència de l'augment de la bilirubina, un pigment groguenc de la bilis.

 

febre hemorràgica de Crimea-Congo

Malaltia infecciosa que es caracteritza per febre, miàlgia, mareig, rigidesa de coll, lumbàlgia, cefalea i irritació dels ulls.

Normalment hi ha signes d'hepatitis i els pacients molt greus poden tenir un ràpid deteriorament renal i insuficiència hepàtica o pulmonar sobtada.

Es transmet per la picada de paparres.

 

germen

Sinònim de microorganisme.

S'escriu sense accent.

Plural: gèrmens (amb accent).

 

hepatitis

Inflamació del fetge, sovint per una infecció.

És freqüent en persones infectades pel VIH.

 

higiene

No s'apostrofa: la higiene.

Una de les mesures més importants per prevenir contagis és rentar-se les mans molt sovint, amb aigua i sabó o amb una solució alcohòlica.

 

immune

Que té immunitat.

Plural: immunes.

 

immunitat

Resistència d'un organisme davant d'una malaltia infecciosa o d'un antigen determinat.

No s'apostrofa: la immunitat.

 

immunosupressor

Agent amb activitat supressora de la resposta immunitària.

 

incubació

En el curs d'una malaltia infecciosa, temps comprès entre l'entrada de l'agent patogen i l'aparició dels primers símptomes.

No s'apostrofa: la incubació.

S'utilitza per oposició a decubació.

 

infecció

Invasió de l'organisme per gèrmens patògens capaços de desenvolupar-s'hi i d'originar-hi substàncies tòxiques.

Pot ser endògena (per l'activació d'un focus infecciós en latència) o exògena (per gèrmens que no eren dins el cos).

Entre els microorganismes que causen malalties infeccioses hi ha bacteris, virus, fongs i protozous.

Entre les infeccions comunitàries freqüents destaquen la pneumònia, la grip, la gastroenteritis i les infeccions urinàries. Entre les greus o amb un risc de contagi especial, destaquen la meningitis, la tuberculosi, l'hepatitis, la infecció pel VIH i les malalties de transmissió sexual.

No s'apostrofa: la infecció.

 

infecció nosocomial

Infecció originada en un hospital o centre sanitari en una persona que, en el moment de l'ingrés, no tenia infeccions ni estava incubant-ne cap. Inclou també les infeccions adquirides dins l'hospital i que apareixen després de l'alta hospitalària i les infeccions que afecten el personal mèdic.

Apareix sobretot en pacients que, després d'una intervenció quirúrgica, porten dispositius temporals, com catèters vasculars, sondes urinàries o aparells de ventilació assistida.

Noms populars: infecció d'hospital, infecció hospitalària.

Pronúncia

 

infecció oportunista

Infecció originada per microorganismes habituals en el cos o l'ambient, sovint innocus, que afecta persones amb resposta immunitària deficient.

Pot aparèixer, per exemple, en pacients que prenen immunosupressors o que han rebut un trasplantament.

 

inhibidor

Agent que restringeix, atura o retarda una activitat biològica, una reacció química.

 

latència

Període d'una malaltia en què aparentment no està activa perquè no presenta símptomes.

 

macròfag

Cèl·lula de grans dimensions del sistema immunitari amb capacitat de destruir bacteris i altres microorganismes.

Paraula masculina i d'accentuació plana: un macròfag.

Plural: macròfags.

 

malaltia

  És incorrecta la forma *enfermetat.    

Tampoc és correcte el terme *dolència.

 

malària

Malaltia infecciosa que es caracteritza per calfreds intensos, febre, suor, cefalea i fatiga. En els casos greus hi ha problemes neurològics, confusió mental i convulsions.

Es transmet per la picada de mosquits.

Sinònim: paludisme.

 

meningitis

Inflamació de les meninges, d'origen infecciós o autoimmunitari, que es caracteritza per rigidesa del clatell, cefalàlgia intensa, vòmits, febre alta i trastorns de la consciència.

 

microbi

Sinònim de microorganisme.

 

microbiota

Conjunt de microorganismes propis d'una àrea determinada (per exemple, l'intestí, la vagina, etc.).

Paraula femenina.

 

microorganisme

Organisme que no es pot observar sense l'ajuda d'un microscopi.

Sinònims: microbi, germen.

 

molècula

Agregat d'àtoms, enllaçats entre si, que té una càrrega elèctrica neutra.

És incorrecta la forma *mol·lècula.  

 

MPOC

Sigla de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Nom popular: obstrucció pulmonar.

S'apostrofa: l'MPOC, d'MPOC.

Anglès: COPD.
Castellà: EPOC.
Francès: BPCO.

Pronúncia

 

mutació

Canvi en l'estructura genètica d'un organisme.

El VIH es reprodueix molt de pressa i fa mutacions. Aquests canvis fan que es formin soques víriques resistents als fàrmacs.

 

nosocomial

Vg. infecció nosocomial.

 

paludisme

Sinònim de malària.

 

patogen

Dit del microorganisme que pot causar malalties.

S'escriu sense accent.

Plural: patògens (amb accent).

 

pneumònia

Inflamació pulmonar aguda originada per una infecció.

Paraula esdrúixola. La p inicial no es pronuncia.

Sinònim: pulmonia.

 

poliomielitis

Malaltia infecciosa que afecta el sistema nerviós i provoca paràlisi.

Forma abreujada habitual: pòlio.

 

prevalença

Nombre de persones afectades en un període de temps concret per una determinada malaltia, o exposades a un determinat factor de risc, amb relació al nombre total d'habitants d'una població.

 És incorrecta la forma *prevalència.

 

prió

Agent infecciós format per proteïnes que causa malalties degeneratives d'evolució lenta.

Plural: prions.

 

pròtesi

Peça o aparell artificial implantat en substitució d'un òrgan o d'una part d'un òrgan.

Plural: pròtesis.

 Són incorrectes les formes *la pròtesis, *les pròtesi.

Pronúncia: essa sonora.

 

protozou

Microorganisme propi d'ambients humits i medis aquàtics que forma part de moltes cadenes alimentàries i que pot ser paràsit humà i d'altres espècies.

Pronúncia: essa sonora.

 

pulmonia
Sinònim de pneumònia.

 

reservori

Teixit o cèl·lula que actua com a dipòsit on un agent infecciós es manté en estat de latència o en condicions de resistència.

 

resposta immunitària

Reacció de l'organisme contra la presència de substàncies estranyes vehiculada per les cèl·lules i les molècules del sistema immunitari.

 

rubèola

Malaltia infecciosa provocada per un virus que ataca sobretot els infants, caracteritzada per l'aparició de clapes rosades a la pell.

Paraula esdrúixola.

Sinònim: rosa.

 

SARS

Sigla de la síndrome respiratòria aguda greu (de l'anglès: severe acute respiratory syndrome).

Article femení: la SARS.

 

sèpsia

Resposta inflamatòria generalitzada de l'organisme davant d'una infecció.

Quan una infecció localitzada s'escampa i, a través de la sang, arriba a altres òrgans, pot provocar una resposta inflamatòria generalitzada, una fallada multiorgànica i, en molts casos, la mort. A les persones que es recuperen d'una sèpsia sovint els queden seqüeles importants.

Catalunya disposa d'un protocol d'emergència, el Codi Sèpsia, per reduir el temps de resposta del sistema sanitari i donar al pacient afectat les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades en els diferents punts de la xarxa assistencial. 

La sèpsia és la primera causa de mort per infecció al món.

Anglès: sepsis.
Castellà: sepsis.

 

sèptic, -a

Relatiu o pertanyent a la sèpsia.

 

seqüela

Mal físic o psíquic que persisteix després del final d'una malaltia i que n'és una conseqüència.

 És incorrecta la forma *seqüel·la.

 

seronegatiu, -iva

Dit de la persona que no presenta en el sèrum anticossos contra un antigen concret.

S'aplica especialment en cas d'absència d'anticossos contra el VIH.

 

seropositiu, -iva

Dit de la persona que presenta en el sèrum anticossos contra un antigen concret.

S'aplica especialment en cas de presència d'anticossos contra el VIH.

 

sida

Sigla lexicalitzada de la síndrome d'immunodeficiència adquirida.

Malaltia que correspon a l'última etapa de la infecció pel VIH.

S'escriu amb minúscula: sida (no SIDA).

Paraula femenina: la sida.

 

síndrome

Paraula femenina: una síndrome.

 

sistema immunitari

Sistema de defenses propi de l'organisme.

Inclou el conjunt de teixits, cèl·lules i molècules implicats en la immunitat.

El nostre organisme activa el sistema immunitari quan detecta l'entrada d'agents patògens, per intentar combatre'ls i eliminar-los.

 

soca

Grup d'organismes d'una espècie determinada caracteritzats per algunes particularitats biològiques. 

Castellà: cepa.

 

superbacteri

Forma popular de bacteri multiresistent.

 

tos ferina

Malaltia respiratòria, infecciosa i contagiosa causada per un bacteri i caracteritzada per una tos convulsiva.

Pot provocar pneumònia i inflamació del cervell (encefalopatia).

La gravetat augmenta en els menors de sis mesos.

 

transfusió

 És incorrecta la forma *transfussió. 

 

trasplantament

 És incorrecta la forma *transplantament.

 

trasplantar

 És incorrecta la forma *transplantar.

 

trastorn

 És incorrecta la forma *transtorn.

 

tuberculosi

Malaltia infecciosa, causada fonamentalment pel bacil de Koch.

Els últims anys n'ha augmentat la incidència arran de l'expansió de la sida.

Forma incorrecta: *la tuberculosis.

 

UCI

Sigla d'unitat de cures intensives.

La sigla s'apostrofa: l'UCI.

La denominació completa no s'apostrofa: la unitat de cures intensives.

Pronúncia

 

UVI

Sigla d'unitat de vigilància intensiva.

La sigla s'apostrofa: l'UVI.

La denominació completa no s'apostrofa: la unitat de vigilància intensiva.


Continguts: 46950
ésAdir