Continguts: 47541

Subtitulació: criteris lingüístics

Presentem a continuació uns criteris que poden servir com a guia a l'hora de subtitular el discurs oral. S'han d'entendre com a orientacions generals que convé aplicar tenint en compte les especificitats de cada cas i que estan molt condicionades per l'original oral que cal reproduir per escrit. La llista d'exemples vol ser, també, una orientació i en cap cas pretén ser exhaustiva.

Distingim entre la subtitulació A-A (oral llengua A → subtítols llengua A) i la subtitulació A-B (oral llengua A → subtítols llengua B).

La subtitulació A-B segueix, en general, les convencions generals de la subtitulació. Destaquem també les referències específiques als subtítols incloses en els criteris sobre l'ús de les preposicions "per" / "per a" i dels pronoms febles.

En la subtitulació A-A recomanem seguir, a més, les convencions següents:

1. Registres formals

En els registres formals (informatius, reportatges i similars) esmenem les formes inadequades intentant modificar al mínim el discurs oral.

Exemples:

1.1. Ser / estar

oral llengua A subtítols llengua A
Ja estan aquí Ja són aquí
Que està, l'Ariadna? Que hi és, l'Ariadna?
Que està l'Ariadna? Que hi ha l'Ariadna?

 

1.2. Perífrasis d'obligació

oral llengua A subtítols llengua A
Van tenir que fer moltes obres Van haver de fer moltes obres

 

1.3. Verbs no pronominals

oral llengua A subtítols llengua A
Es va sortir de la carretera Va sortir de la carretera
Es va pujar al carro Va pujar al carro
Se m'ha caigut M'ha caigut

 

1.4. Omissió indeguda dels pronoms en i hi

oral llengua A subtítols llengua A
Va haver molts N'hi va haver molts
Volem que tingui més Volem que en tingui més
No recordo com veia de petita No recordo com hi veia de petita

 

1.5. El que àton

oral llengua A subtítols llengua A
Qué bonic que era tot allò! Que bonic que era tot allò!

 

1.6. Plurals

oral llengua A subtítols llengua A
textes textos
La crisis La crisi

 

1.7. Femenins

oral llengua A subtítols llengua A
La compte del banc El compte del banc
Sempre tinc aquesta dubte Sempre tinc aquest dubte

 

1.8. Altres

oral llengua A subtítols llengua A
arrel d'això arran d'això
de tant en quant de tant en tant
donar-se compte adonar-se
El plan és aquest El pla és aquest
Es va empenyar en això Es va entestar en això
maravillós meravellós
Monto totes les peces Munto totes les peces
S'assenten en aquell banc S'asseuen en aquell banc
vaivén vaivé


Convé valorar en cada cas si l'esmena distancia excessivament l'oral del subtítol. Si l'esmena deforma molt el text, es pot optar per mantenir l'original (1), com a norma general sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva), o per retocar el text (2):

oral llengua A subtítols llengua A
És algo molt bonic (1) És algo molt bonic
(2) És molt bonic

  

2. Registres informals

En els registres informals (magazins, ficció dramàtica i similars), pel que fa a morfologia i sintaxi seguim com a norma general els criteris del punt 1.

Pel que fa al lèxic, mantenim els termes no normatius (dialectalismes, col·loquialismes, castellanismes, etc.) que ajuden a caracteritzar els personatges o les situacions, en general sense marcar-los tipogràficament (ni cometes ni cursiva).

Exemples:

oral llengua A = subtítols llengua A
allavòrens
antes
bulto
catxarro
desquiciat
gastos
hasta
hombros
mil i pico
pedido
pos
Quin susto que m'has clavat!
Vam sortir de festa i vam pillar


Tendim a restringir l'ús de cometes o cursiva en els subtítols (més informació). En general reservem aquest recurs només a mots d'altres llengües que no es diuen amb pronúncia adaptada. Caldrà tenir en compte també les excepcions establertes en el criteri general corresponent.

Exemples:

oral llengua A subtítols llengua A
Aquest s'apunta a un bombardeo Aquest s'apunta a un "bombardeo"
És burro: per això l'han fet jefe És burro: per això l'han fet "jefe"
Són festes que hi va molta people Són festes que hi va molta "people"
Es lleva i ja està de cachondeo Es lleva i ja està de "cachondeo"
Li diuen amb aquest mote Li diuen amb aquest "mote"
Sempre érem les torpes de la classe Sempre érem les "torpes" de la classe
Tinc despistes cada dos per tres Tinc "despistes" cada dos per tres

 

Subtitulació

Continguts: 47541
ésAdir