Continguts: 46950

Neutralització: "pre-", "re-", "entre-"

1. El prefix pre- té sentit de prioritat.

2. En català oriental se sol pronunciar amb e oberta en paraules de formació recent, i tendeix a neutralitzar-se si la paraula es fa habitual o si es perd aquest sentit de prioritat.

Es manté amb e oberta en les pronunciacions emfàtiques i en algunes paraules cultes.

3. El prefix re- seguit de la vocal a compleix la norma general del grup "ea". En contacte amb les altres vocals, es pronuncia amb vocal neutra.

4. El grup format per la vocal final dels prefixos pre-, re- i entre- + o àtona es pronuncia amb vocal neutra + u.

5. En català occidental aquests prefixos es pronuncien amb e tancada.

Vocals àtones en català oriental

Continguts: 46950
ésAdir