Continguts: 47541

Bibliografia

(Vg. també l'apartat Enllaços externs)

 • AGENCIA EFE. Manual de español urgente. Madrid: Cátedra, 1995.
 • AGOST, Rosa. Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes. Barcelona: Ariel, 1999.
 • AINAUD, J.; ESPUNYA, A; PUJOL, D. Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo, 2003.
 • ALBERICH, J.; ROS, M. La transcripció dels noms propis grecs i llatins. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.
 • ALCARAZ, Enrique; HUGUES, Brian. Diccionario de términos jurídicos Inglés-Español, Español-Inglés. Barcelona: Ariel, 1995.
 • AVUI. Llibre d'estil. Barcelona: Empúries, 1997.
 • BADIA I MARGARIT, A. Gramàtica catalana. 3a. reimpr. Madrid: Gredos, 1962. (Biblioteca Románica Hispánica. Manuales, 10.) [2 volums.]
 • BADIA I MARGARIT, A. Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.
 • BALFEGÓ, X. Diccionari policial. Barcelona: Consorci per a la Normalització Lingüística i Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 1994.
 • BASSOLS, Margarida; RICO, Albert Rico; TORRENT, Anna M. (eds.). La llengua de TV3. Barcelona: Empúries, 1997.
 • BOVER, August. Diccionari dels gentilicis catalans. Barcelona: Edicions 62, 1996.
 • CASALS, Daniel. El català en antena. Vint anys construint el model lingüístic de Catalunya Ràdio. Benicarló: Onada Edicions, 2003.
 • CASALS, Daniel. "Equilibri geolectal als media públics del Principat de Catalunya. Els casos de TV3 i Catalunya Ràdio", dins Variació, poliglòssia i estàndard / Variation, Polyglossie un Standardisierung (pàg. 209-230). Aachen: Shaker, 2009.
 • CASALS, Daniel; CAMPS, Oriol. "Límits per a la consecució d'un estàndard plural als media. El procés de producció de textos a la ràdio com a factor d'anivellament geolectal", dins Variació, poliglòssia i estàndard / Variation, Polyglossie un Standardisierung (pàg. 231-256). Aachen: Shaker, 2009.
 • CASALS, Daniel. Ràdio en català. Contribució de Catalunya Ràdio a la creació d'un llenguatge radiofònic català per als informatius. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007.
 • CASSANY, Daniel. Descriure escriure. Barcelona: Empúries, 1987.
 • CASTELLANOS, J.A. Manual de pronunciació. Vic: Eumo, 1993.
 • CATALUNYA RÀDIO. Orientacions lingüístiques. Barcelona: Catalunya Ràdio, 2001 (document d'ús intern).
 • CCRTV Interactiva. Llibre d'estil. Barcelona: CCRTV Interactiva, 2005 (document d'ús intern).
 • CHAPMAN, R.L. American Slang. Nova York: Harper&Row Publishers, 1987.
 • CHAUME, Frederic. Doblatge i subtitulació per a la TV. Biblioteca de Traducció i Interpretació 8. Eumo Editorial, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic, Universitat Jaume I, 2003.
 • CHAUME, Frederic; AGOST, Rosa (eds.). La traducción en los medios audiovisuales. Publicacions de la Universitat Jaume I, 2001.
 • COROMINA, Eusebi. El 9 Nou. Manual de redacció i estil. Vic: Eumo Editorial, 1991.
 • COROMINA, Eusebi. El 9 Nou / El 9 TV. Manual de redacció i estil. Vic: Eumo Editorial, 2008.
 • COROMINES, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (DECat). Barcelona: Curial, 1980-1991. [9 volums.]
 • COROMINES, Joan. Lleures i converses d'un filòleg. 2a ed. Barcelona: Club Editor, 1974.
 • DAUX. Vg. Ruaix.
 • DIARI DE BARCELONA. Un model de llengua pels mitjans de comunicació. Barcelona: Empúries, 1987.
 • DÍAZ CINTAS, Jorge. La traducción audiovisual. El subtitulado. Ediciones Almar, 2001.
 • Diccionari castellà-català. 4a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005.
 • Diccionari ortogràfic i de pronúncia. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2004.
 • Documents de la Secció Filològica, I. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1990.
 • Documents de la Secció Filològica, II. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1993.
 • Documents de la Secció Filològica, III. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1996.
 • Documents de la Secció Filològica, IV. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2003.
 • DOURO, Miguel (coord). La traducción para el doblaje y la subtitulación. Madrid: Cátedra, 2001.
 • DUVC. Vg. Ginebra.
 • EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. Llibre d'estil. Barcelona: Ediciones Primera Plana, 2002.
 • ESPINAL, M. Teresa. Diccionari de sinònims de frases fetes. Bellaterra: UAB, 2004.
 • FABRA, P. Diccionari general de la llengua. 21a. ed. Barcelona: EDHASA, 1986.
 • FABRA, P. Gramàtica catalana. Barcelona: IEC, 1995. Biblioteca Filològica, XII. [Edició facsímil de la 7a. edició de 1933.]
 • FABRA, P. Gramàtica catalana. Barcelona: Teide, 1956.
 • FONTCUBERTA, Joan. "La traducció de guions cinematogràfics" dins Actes del Primer Congrés Internacional sobre Traducció. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 1994.
 • GARCIA PELAYO, R. Diccionario moderno español-inglés, english-spanish. Barcelona: Larousse, 1976.
 • GARCIA PELAYO, R.; TESTAS, J. Dictionnaire moderno français-espagnol, español-francés. París: Larousse, 1987.
 • GD62. Vg. Gran diccionari 62.
 • GINEBRA, Jordi; MONTSERRAT, Anna. Diccionari d'ús dels verbs catalans (DUVC). Barcelona: Edicions 62, 1999.
 • Gran diccionari de la llengua catalana (GDLC). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.
 • Gran diccionari 62 de la llengua catalana (GD62). Barcelona: Edicions 62, 2000.
 • Gran enciclopèdia catalana (GEC). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1989. 24 v.
 • Gran Larousse català (GLC). Barcelona: Edicions 62, 1990-1993. 10 v.
 • HERBST, Thomas. "Une conception pragmatique du doublage" dins Première Conférence de l'UER sur doublage et sous-titrage. Revue de l'UER- Programmes- Administration -Droit. Vol. XXXVIII núm. 6, novembre 1987.
 • INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana (DIEC1). València: Edicions 3 i 4; Palma: Moll; Barcelona: Enciclopèdia Catalana, Edicions 62, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.
 • INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana (DIEC2). Barcelona: Enciclopèdia Catalana i Edicions 62, 2007.
 • INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana (GBU). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2019.
 • INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Gramàtica de la llengua catalana (GIEC). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2016.
 • IZARD, Natàlia. La traducció cinematogràfica. Centre d'Investigació de la Comunicació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992.
 • JULIÀ-MUNÉ, Joan. La pronúncia del mandarí i l'adaptació al català. Seminari impartit a TV3 i Catalunya Ràdio l'any 2008.
 • LACREU, J. Manual d'ús de l'estàndard oral. 2a ed. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València, 1992.
 • LITTLE, W.; FOWLER, H.W.; COULSON, J. The Shorter Oxford English Dictionary. 8a ed. Oxford: Clarendon Press, 1980.
 • LÓPEZ, J. Gabriel; NINETT, Jacqueline. Manual de traducción Inglés-Castellano. Editorial Gedisa, 1997.
 • LÓPEZ DEL CASTILLO, Lluís. Diccionari complementari del català normatiu. Barcelona: Edicions 62, 1998.
 • LÓPEZ GUIX, G.; MINETT, J. Manual de traducción. Barcelona: Gedisa, 1997.
 • MARÍ, Isidor. "Varietats i registres en la llengua dels mitjans de comunicació de masses" dins Actes de les Segones Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987.
 • McARTHUR, T. Longman Lexicon of Contemporary English. Essex: Longman, 1981.
 • MENDIETA, S. Manual de estilo de TVE. Barcelona: Labor, 1993.
 • MESTRES, J.; GUILLÉN, J. Diccionari d'abreviacions. 2a ed., rev. i ampl. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001.
 • MESTRES, Josep M.; COSTA, Joan; OLIVA, Mireia; FITÉ, Ricard. Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. 4a ed., rev. i ampl. Vic / Barcelona: Eumo / UB / UPF / Rosa Sensat, 2009.
 • OLIVA, S.; BUXTON, A. Diccionari anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1983.
 • OLIVA, S.; BUXTON, A. Diccionari català-anglès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985.
 • OROZCO, Mariana. Metodología de la traducción directa del inglés al español. Granada: Comares, 2016.
 • PALOMA, David; RICO, Albert. Diccionari de pronunciació en català. Barcelona: Ed. 62, 2000.
 • PARTRIDGE, E. A dictionary of Slang and Unconventional English. 7a ed. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1982.
 • PAYRATÓ, Lluís. Català col·loquial. Biblioteca Lingüística Catalana. València: Universitat de València, 1988.
 • POMARES, Joaquim. Diccionari del català popular i d'argot. Barcelona: Edicions 62, 1997.
 • RECASENS, Daniel. Fonètica descriptiva del català: Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català al segle XX. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1991.
 • RIERA-EURES, Manel; SANJAUME, Margarida. Diccionari d'onomatopeies i altres interjeccions. Barcelona: Eumo, 2010.
 • RUAIX, Josep. Diccionari auxiliar (DAUX). Moià: Josep Ruaix, 1996.
 • SALVANYÀ, Jaume. Diccionari del català col·loquial. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2009.
 • SELLENT, Joan. Misèries i esplendors del doblatge. Revista "Cultura", gener de 1993.
 • SEVA, Antoni [dir.]. Diccionari llatí-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.
 • SMITH, C. Diccionario español-inglés, inglés-español. Barcelona: Grijalbo, 1979.
 • SOLÀ, Joan. Lingüística i normativa. Barcelona: Editorial Empúries, 1990.
 • SOLÀ, Joan. [dir.]. Llibre d'estil de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1995.
 • SOLÀ, Joan. Parlem-ne. Barcelona: Editorial Proa, 1999.
 • SOLÀ, Joan [dir.] i altres. Gramàtica del català contemporani (GCC). Barcelona: Empúries, 2002.
 • SPEARS, R.A. Slang and Euphemism. Nova York: Penguin Books, 1982.
 • TELEVISIÓ DE CATALUNYA. El català a TV3. Llibre d'estil. 2a ed., rev. Barcelona: Edicions 62, 1998.
 • TELEVISIÓ DE CATALUNYA. Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge. Barcelona: Edicions 62, 1997.
 • The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Springfield: G&C Merriam Co. Publishers, 1981.
 • TRICÁS, Mercedes. Manual de traducción Francés-Castellano. Barcelona: Gedisa, 1995.
 • VALLVERDÚ, Francesc. El català estàndard i els mitjans audiovisuals. Barcelona: Edicions 62, 2000.
 • Vocabulari de les religions per a mitjans de comunicació. Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya i Angle Editorial, 2004.
 • WELLS, J.C. Pronunciation dictionary. Longman, 1997.

 

Continguts: 47541
ésAdir