Tancar
44124 continguts | Actualització: 08-08-2022
El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
cerca cerca avançada
general pel·lícules
Imprimir

Vocabulari del judici del procés

Document elaborat amb motiu del judici del procés independentista català (Tribunal Suprem, Audiència Nacional i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 2019-2020).

1. Els 10 dubtes més habituals
2. Vocabulari
3. Tribunals, acusacions i defenses

3.1. Tribunal Suprem
3.2. Audiència Nacional
3.3. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

4. Sentència
5. Enllaços

 

1. ELS 10 DUBTES MÉS HABITUALS
EN COMPTES DE DIEM
  *apertura (del judici oral) obertura (del judici oral)
  *aplaçar (la sessió) ajornar (la sessió)
  *auto interlocutòria
  *averiguar investigar, esbrinar
  *banqueta dels acusats banc dels acusats
  *estar de peu / *estar sentat, -ada estar dret, -a / estar assegut, -uda
("Els acusats estan drets / asseguts")
  *extraditar extradir
("Llarena renuncia a extradir Puigdemont")
  *fallar decidir, resoldre
("El tribunal ha decidit / ha resolt sobre la qüestió")
  *sala de lo penal, del penal sala penal
  *sobreseir sobreseure
("Han sobresegut la causa")
 
2. VOCABULARI
CASTELLÀ  CATALÀ
  Abogacía General del Estado Advocacia General de l'Estat
  abogado, -da general del Estado advocat, -ada general de l'Estat
  absolución absolució
  aclaración (escrito de aclaración) aclariment (escrit d'aclariment)
  admisión admissió
  acusación popular acusació popular
  aforado, -da aforat, -ada
  agravante agreujant
  agraviado, -da agreujat, -ada
  agravio greuge
  alegación al·legació
  alegar al·legar
  alevosía traïdoria
  alta traición alta traïció
  altercado altercat
  alto tribunal alt tribunal
  alzamiento alçament
  amnistía amnistia
  amparar emparar
  amparo empara
  anular anul·lar
  apelar apel·lar
  apercibir advertir
  apertura (del judici oral) obertura (del judici oral)
  aplazamiento ajornament
  aplazar ajornar
  archivo arxiu (arxiu informàtic, arxiu sonor)
arxivament
(de les actuacions, de la causa)
  arrastrar los autos avocar la causa
  arrepentimiento penediment
  arrepentirse penedir-se
  arresto arrest
  atenuante atenuant
  atestado atestat
  atestiguar testificar, donar testimoni
  atrasar endarrerir, retardar, ajornar
  Audiencia Nacional Audiència Nacional
  audiencia pública audiència pública
  auto interlocutòria
  autos actuacions, fets
  auxilio judicial auxili judicial
  averiguar investigar, esbrinar
  avocar los autos avocar la causa
  banquillo banc dels acusats
  borrador esborrany
  calabozo calabós
  calificación (de los hechos, del delito) qualificació (dels fets, del delicte)
  calificar qualificar
  carcelario, -ria carcerari, ària
  carear acarar
  careo acarament
  Carta Magna Carta Magna
  casación cassació
  caudales públicos cabals públics
  celda cel·la
  Código Penal Codi Penal
  cohecho suborn
  comisión de un hecho comissió d'un fet (haver-lo comès)
  comitiva judicial comitiva judicial
  comparecencia compareixença
  concluso, -sa conclús, -usa
  concurso de delitos concurs de delictes
  concurso medial concurs medial
  condena en costas condemna a costes (a pagar les costes)
  confeso, -sa confés, -essa
  conminación comminació
  conminar comminar
  conmutación commutació
  conmutar commutar
  conocer de una causa conèixer d'una causa (examinar-la per jutjar-la)
  consejero de Economía conseller d'Economia
  conspiración para la rebelión conspiració per a la rebel·lió
  conspiración para la sedición conspiració per a la sedició
  Constitución española Constitució espanyola
  contestar a las preguntas contestar a les preguntes
  contestar las preguntas contestar les preguntes
  costas procesales costes processals, despeses judicials
  cuestión prejudicial qüestió prejudicial
  cuestión previa qüestió prèvia
  cumplimentar formalitzar, omplir, completar
  dación de cuenta dació de compte
  daños y perjuicios danys i perjudicis
  dar cuenta donar compte, informar, exposar
  dar fe donar fe
  dar testimonio donar testimoni
  dar traslado traslladar
  de obligado cumplimiento de compliment obligat, de compliment obligatori
  de pie dret, -a
  declinatoria de jurisdicción declinatòria de jurisdicció
  delito no violento delicte no violent (sense violència)
  demanda demanda (és redundant demanda civil)
  Departamento / Consejería de Economía Departament / Conselleria d'Economia
  desacato desacatament
  desobediencia desobediència
  desorden público desordre públic
  día/noche de autos dia/nit dels fets
  dictamen motivado dictamen motivat
  dictar sentencia dictar sentència
  dilación dilació
  diligencia (preliminar, de investigación, etc.) diligència (preliminar, d'investigació, etc.)
  distracción (de caudales públicos) distracció (de cabals públics)
  dolo dol
  doloso, -sa dolós, -osa
  elevar ("las conclusiones se elevan a definitivas") elevar ("les conclusions s'eleven a definitives")
  encausar encausar
  encausado, -da encausat, -ada
  enjuiciar enjudiciar, encausar, processar
  enmienda esmena
  esposas manilles
  esposar emmanillar
  Estatuto de Autonomía Estatut d'Autonomia
  euroorden euroordre
  excarcelación excarceració
  excarcelar excarcerar
  exculpatorio, -ria exculpatori, -òria
  eximente (circunstancia eximente) eximent (circumstància eximent)
  extinguir (una condena) extingir (una condemna)
  extraditable extradible
  extraditado, -da extradit, -ida
  extraditar extradir
  fallar decidir, resoldre
  fallo decisió, resolució
  falsedad falsedat
  falso testimonio fals testimoni
  fehaciente fefaent
  financiación finançament
  financiar finançar
  fiscal general del Estado fiscal general de l'Estat
  fiscal jefe fiscal en cap
  Fiscalía Fiscalia
  Fiscalía General del Estado Fiscalia General de l'Estat
  fuero fur, jurisdicció
  garantizar garantir
  grillete grilló
  igualdad de armas igualtat d'armes
  incoación incoació, començament, obertura
  incoar incoar, començar, obrir
  incurrir incórrer
  indagatoria indagatòria
  indulto indult
  infligir infligir, imposar
  infringir infringir, transgredir
  inhabilitación inhabilitació
  inhabilitar inhabilitar
  inmunidad immunitat
  instrucción instrucció
  instructor, -ra instructor, -a
  insumisión insubmissió
  jefatura prefectura, comandament
  judicializar judicialitzar
  Juezas y Jueces para la Democracia Jutgesses i Jutges per a la Democràcia
  juzgado de instrucción núm. 13 jutjat d'instrucció núm. 13
  juzgado de lo contencioso administrativo jutjat contenciós administratiu
  juzgado de lo penal jutjat penal
  juzgado de lo social jutjat social
  legajo lligall
  letrado, -da lletrat, -ada
  letrado, -da de la administración de justicia lletrat, -ada de l'administració de justícia
  letrado, -da mayor lletrat, -ada major
  letrado, -da ponente lletrat, -ada ponent
  levantar acta aixecar acta, estendre acta
  ley de enjuiciamiento criminal llei d'enjudiciament criminal
  ley de transitoriedad jurídica llei de transitorietat jurídica
  ley del referéndum llei del referèndum
  libertad bajo fianza llibertat sota fiança
  macrocausa macrocausa
  magistrado, -da magistrat, -ada
  malversación (de caudales públicos) malversació (de cabals públics)
  malversar malversar
  mediación mediació
  mediar mediar
  medida cautelar mesura cautelar
  mesa del Parlamento mesa del Parlament
  Ministerio de Justicia Ministeri de Justícia
  ministerio fiscal ministeri fiscal
  ministerio público ministeri públic
  ministro de Justicia ministre de Justícia
  no haber lugar ("no ha lugar deliberar") no ser procedent, no pertocar ("no pertoca deliberar")
  nulidad nul·litat
  partícipe partícip
  perjuicio perjudici
  perjurio perjuri
  personarse personar-se, comparèixer, anar
  pertenencia (a organización criminal) pertinença (a organització criminal)
  pieza separada peça separada
  plazo termini
  pleito plet, litigi
  pliego de cargos plec de càrrecs
  postsentencia postsentència
  postulación procesal postulació processal
  prejudicial prejudicial
  prejuicio prejudici
  preparatoria (actuación, diligencia) preparatòria (actuació, diligència)
  prerrogativa prerrogativa
  presentencia presentència
  presunción presumpció
  presunto, -ta presumpte, -a
  prevalencia prevalença
  prevaricación prevaricació
  prevaricar prevaricar
  previo pronunciamiento pronunciament previ
  prisión preventiva presó preventiva
  prisión provisional presó provisional
  probatorio, -ria probatori, -òria
  procedimiento abreviado procediment abreujat
  procurador, -ra procurador, -ora
  proveer proveir
  providencia providència, provisió
  prueba documental prova documental
  prueba pericial prova pericial
  prueba testifical prova testifical
  puñetas de la toga punyetes de la toga
  quebrantar trencar, transgredir, infringir
  querella querella (és redundant querella criminal)
  reanudación represa
  reanudar reprendre
  reapertura reobertura
  rebelarse rebel·lar-se
  rebeldía rebel·lia
  rebelión rebel·lió
  receso recés
  recluir recloure
  recluso, -sa reclús, -usa
  recurrible recurrible
  recurrir recórrer
  recurso de amparo recurs d'empara
  recusación recusació
  recusar recusar
  régimen de semilibertad règim de semillibertat
  rehusar refusar, rebutjar
  reo, rea reu, rea
  requerimiento requeriment
  requisitoria requisitòria
  resolución resolució
  resolver resoldre
  responder a las preguntas respondre a les preguntes
  responder las preguntas respondre les preguntes
  revelación revelació
  revelar revelar
  sala de lo civil sala civil
  sala de lo contencioso administrativo sala contenciosa administrativa
  sala de lo militar sala militar
  sala de lo penal sala penal
  sala de lo social sala social
  sala primera, segunda, tercera, etc. sala primera, segona, tercera, etc.
  sedición sedició
  semilibertad semillibertat
  señalar fecha assenyalar, determinar, fixar data
  sentada seguda
  sentar (precedente, jurisprudencia) establir (precedent, jurisprudència)
  sentarse seure, asseure's
  sentencia firme sentència ferma
  sobornar subornar
  soborno suborn
  sobreseer sobreseure
  sobreseído, -da sobresegut, -uda
  sobreseimiento sobreseïment
  subsanar reparar
  súplica súplica
  suplicatorio suplicatori
  tacha rebuig
  tachar rebutjar
  tasa taxa
  tasación taxació
  tenencia tinença
  teniente fiscal tinent fiscal
  tentativa temptativa
  tentativa de rebelión temptativa de rebel·lió
  tentativa de sedición temptativa de sedició
  tesis tesi (plural: tesis)
  testificar testificar
  testigo testimoni
  traicionar trair
  Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)
  tumulto tumult
  tumultuario, -ria tumultuari, -ària
  tumultuoso, -sa tumultuós, -osa
  turno de intervenciones torn d'intervencions
  venia (con la venia) vènia (amb la vènia)
  vis-a-vis vis-a-vis
  vistilla vista breu
  visto para sentencia vist per a sentència
  vista previa vista prèvia
 
3. TRIBUNALS, ACUSACIONS I DEFENSES
3.1. TRIBUNAL SUPREM (TS)
3.1.1. TRIBUNAL
Manuel Marchena (president de la sala)
Juan Ramón Berdugo Ana Ferrer
Andrés Martínez Arrieta Antonio del Moral
Andrés Palomo Luciano Varela
3.1.2. ACUSACIÓ
Fiscalia Fidel Cadena
Consuelo Madrigal
Jaime Moreno
Javier Zaragoza
Advocacia de l'Estat Consuelo Castro Rey
(advocada general de l'Estat)
Rosa María Seoane
Elena Sáenz Guillén
Acusació popular Advocats de Vox:
Javier Ortega Smith
Pedro Fernández
Juan Cremades
3.1.3. DEFENSA
ADVOCATS REPRESENTATS
Olga Arderiu
Raimon Tomàs
Carme Forcadell
Mariano Bergés Dolors Bassa
Xavier Melero
Judit Gené 
Meritxell Borràs
Joaquim Forn
Pau Molins
Joan Segarra
Santi Vila
Jordi Pina
Ana Bernaola
Miriam Company
Josep Rull
Jordi Sànchez
Jordi Turull
Josep Riba Carles Mundó
Marina Roig
Benet Salellas
Àlex Solà
Jordi Cuixart
Andreu Van den Eynde
Estefania Torrente
Oriol Junqueras
Raül Romeva
3.2. AUDIÈNCIA NACIONAL (AN)
3.2.1. TRIBUNAL
Concepción Espejel (presidenta de la sala)
Ramón Sáez Valcárcel Francisco Javier Vieira
3.2.2. ACUSACIÓ
Fiscalia Miguel Ángel Carballo
Pedro Rubira
3.2.3. DEFENSA
ADVOCATS REPRESENTATS
Cristóbal Martell
Pau Ferrer
Pere Soler
Fermín Morales Cèsar Puig
Olga Tubau Teresa Laplana
Josep Lluís Trapero
3.3. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (TSJC)
3.3.1. TRIBUNAL
Jesús María Barrientos (president de la sala)
Carlos Ramos (ponent) Jordi Seguí
3.3.2. ACUSACIÓ
Fiscalia Pedro Javier Ariche
(tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya)
Advocacia de l'Estat Beatriz Vizcaíno
(advocada de l'Estat)
Acusació popular Advocats de Vox:
Juan Cremades
Marta Castro
3.3.3. DEFENSA
ADVOCATS REPRESENTATS
Raimon Tomàs Anna Simó
Carles López Miquel Mireia Boya
Judit Gené  Ramona Barrufet
Lluís Maria Corominas
Lluís Guinó
 
4. SENTÈNCIA
 
5. ENLLAÇOS
Codi Penal
Terminologia jurídica
Vocabulari de dret penal i penitenciari
Segueix-nos a...