Continguts: 47515

Números romans

Les convencions gràfiques següents estan pensades per a textos que s'han de publicar per escrit. Pel que fa a la subtitulació, caldrà aplicar-hi les normes específiques corresponents. Als textos orals, pensats per ser llegits, el criteri serà sempre adaptar aquestes orientacions amb tanta flexibilitat com calgui en cada context per evitar errors i vacil·lacions en la lectura en veu alta (més informació: manual d'ús del llibre d'estil).

1. Fem servir els números romans en els casos tradicionals o convencionals, com ara en noms de reis, papes, dinasties, segles, legislatures i quan formen part del nom oficial de congressos, fires, simposis i similars.

Jaume I
Felip VI

Pius XII
Joan Pau II

la XVIII dinastia faraònica
el segle XXI
la XV legislatura del Parlament
el XIX Congrés de Pediatria
les III Jornades d'Estudi sobre el Baix Llobregat

2. Com que ja són ordinals, evitem la lletra final de l'ordinal corresponent (no escrivim XIXè Congrés de Pediatria ni IIa Guerra Mundial, per exemple).

3. En textos exclusivament orals evitem els números romans. Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

4. Els ordinals superiors a deu, escrits en xifres romanes, els llegim generalment com a cardinals:

Pius XII ("dotze")
Lluís XIV ("catorze")
Benet XVI ("setze")

5. En el cas dels numerals de les dinasties, optem per llegir l'ordinal anteposat en l'interval de l'1 al 10 (primera/quarta/desena dinastia), i indistintament l'ordinal anteposat o el cardinal posposat a partir de l'11 (onzena dinastia o dinastia onze, divuitena dinastia o dinastia divuit, vint-i-unena dinastia o dinastia vint-i-u).

Xifres i lletres: numerals

Continguts: 47515
ésAdir