Continguts: 47544

Dècades

Les convencions gràfiques següents estan pensades per a textos que s'han de publicar per escrit. Pel que fa a la subtitulació, caldrà aplicar-hi les normes específiques corresponents. Als textos orals, pensats per ser llegits, el criteri serà sempre adaptar aquestes orientacions amb tanta flexibilitat com calgui en cada context per evitar errors i vacil·lacions en la lectura en veu alta (més informació: manual d'ús del llibre d'estil).

Les dècades les podem indicar tant amb lletres com amb xifres. Optem preferentment pel singular:

Va néixer a la dècada dels noranta
Va néixer a la dècada dels 90

Va néixer als anys vuitanta
Va néixer als anys 80 

Fem servir les formes amb marca de plural (vuitantes / 80s) quan ens són útils per desfer possibles confusions, especialment en contextos en què no apareixen les paraules dècada ni anys (per exemple, un titular com ara El Barça dels 80s).

Xifres i lletres: indicacions temporals

Continguts: 47544
ésAdir