Continguts: 47167

Vocabulari de la loteria

 CASTELLÀ  CATALÀ
administración de lotería número... administració de loteria número...
(tot minúscules)
aforo (de la sala) capacitat / cabuda / aforament
(de la sala)
agolparse amuntegar-se
agraciado premiat / afavorit / afortunat /
guanyador
alambre filferro
aproximación aproximació
billete bitllet
bola bola
boleto butlleta, bitllet
bombo bombo
capicúa capicua
centena centena
cerrojo forrellat
clavero, -a claver, -a / clauer, -a
cobro cobrament
décimo dècim
ensartar enfilar
extracción extracció
fracción fracció
gasto medio despesa mitjana
gordo, el grossa, la (amb minúscula equival a
"primer premi"; amb majúscula
és el nom propi d'una loteria de
la Generalitat: la Grossa)
horca forca
impar senar, imparell
juego de azar joc d'atzar
lira lira
lote lot
lotería de Navidad loteria / rifa de Nadal
lotería del Niño loteria / rifa de Reis (del Nen)
Loterías y Apuestas del Estado Loteries i Apostes de l'Estat
lotero, -a loter, -a / venedor, -a (de loteria)
millar miler
millón milió
Navidades Nadal
niños (del colegio) de San Ildefonso nens (del col·legi) de Sant Ildefons
número 12345 número 12345 (s'escriu sense punt)
pago pagament
pajarita corbatí
Palacio de Congresos Palau de Congressos
Palacio de Juegos y Apuestas Palau de Jocs i Apostes
papeleta papereta
par parell
paraguas (de liras) paraigua (singular) 
paraigües (plural) (de lires)
participación participació
patio de butacas pati de butaques, platea
pedrea premis menors / premis petits /
menudalla
premio especial al décimo premi especial al dècim
premio madrugador premi matiner
punteo punteig
recuento recompte
quinto / quintos premios cinquè / cinquens premis
(no: cinquès)
reintegro reintegrament
(no: *reintegre)
sacar la lotería treure a la rifa / treure la sort
San Ildefonso (colegio de) Sant Ildefons (col·legi de)
serie sèrie
sorteo sorteig / rifa
sorteo de Navidad sorteig / rifa de Nadal
sorteo del Niño sorteig / rifa de Reis (del Nen)
tabla taula
Teatro Real de Madrid Teatro Real de Madrid
terminación terminació
tolva tremuja / embut
trompeta (del bombo) trompeta (del bombo)
ventanilla finestreta

 

 CONVENCIONS GRÀFIQUES

1. Els números de loteria s'escriuen sense punt.

En textos que s'han de publicar mantenim aquesta convenció gràfica.

El número 86148 s'endú el primer premi

2. També escrivim sense punt les abreviacions 1r (primer), 2n (segon), 3r (tercer), 4t (quart), (cinquè), etc.

Plurals: 1rs (primers), 2ns (segons), 3rs (tercers), 4ts (quarts), 5ns (cinquens), etc.

 

Vocabulari de Nadal

Continguts: 47167
ésAdir