Continguts: 47540

Neerlandès

 1. Vocalisme
  • ae equival a a. Ex. Haenen [hánen].
  • e sol equivaldre a una e oberta catalana. Ex.: dek [dɛ́k].
   Quan es troba a final de síl·laba i és tònica, pot sonar com a e tancada, com a i o formar el diftong ei, segons els casos. En posició àtona pot ser vocal neutra o e tancada. Ex.: tegen [téjχən].
  • ee s'acosta a una e llarga tancada, que solem adaptar a [e], [éj] o [i]. Ex.: beet [béjt].
  • ei sona ai. Ex.: Leiden [láiðan].
  • eu s'acosta a una e fosca. Ex.: leuk [lék].
  • ie equival a una i llarga, que solem adaptar a [i]. Ex.: klassiek (pronunciat [klasík]).
  • ij sona ei o ai. Ex.: blij [bláj].
  • j sona i consonàntica. Ex.: julie [júli], ja [já].
  • o sol equivaldre a una o oberta catalana quan no es troba a final de síl·laba. Ex.: pot [pɔ́t].
   Quan es troba a final de síl·laba i és tònica se sol produir el diftong ou. Ex.: kopen [kówpən]. En posició àtona sol ser tancada.
  • oe equival a una u llarga, que solem adaptar a [u]. Ex.: broer [bɾúr].
  • oo equival a ou. Ex.: boot [bówt].
  • ou sona àu. Ex.: nou [náw],  hout [háwt].
  • ui sona àu o òi. Ex.: huis [háws].
 2. Consonantisme
  • dj sona com la tx catalana. Ex.: bedje [béə].
  • g sona j castellana: Ex.: goed [χút].
  • h és aspirada. Ex.: huis [háws].
  • nj sona com la ny catalana. Ex.: Spanje [spáɲ].
  • sch sona com una s seguida de j castellana. Ex.: Scheffer [sχéfər].
  • tie sona tsi. Ex.: justitie [justítsi].
  • v sona f. Ex.: van [fán].
  • w sona b. Ex.: Wim [bím].

Altres llengües

Continguts: 47540
ésAdir