Continguts: 47487

Italià

1. Vocalisme     

 • L'italià té set sons vocàlics: a, e oberta, e tancada, i, o oberta, o tancada, u.
 • No es neutralitzen mai les vocals àtones a i e en [ə] ni o en [u].
 • La u no és mai muda (tampoc quan apareix entre una g o q i una e o i).

2. Consonantisme      

Un tret propi de l'italià són les consonants geminades o llargues, que en una locució en català és habitual i admissible simplificar. En espais especialitzats i de pronúncia exigent és aconsellable mantenir-les. Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.

A l'ésAdir reflectim, com a criteri general, les geminacions de l'italià que es representen gràficament amb una consonant doble (Antonelli, Giovanni, Giuseppe, etc.).

 • ce, ci: es pronuncien com txe, txi en català. Ex.: Cesare [tʃézaɾe]Cimolai [tʃimoláj]. 
 • El dígraf ci davant aou: es pronuncia tx. Ex.: Ciano [tʃáno], Cione [tʃóne], ciurma [tʃúrma].
 • che, chi: es pronuncien [ke], [ki]. Ex.: Biancheri [bjaŋkɛ́ɾi], Bianchi [bjáŋki].
 • ghe, ghi: es pronuncien com gue, gui en català (o com gat). Ex.: Longhena [loŋgéna], Ghia [gía]. 
 • El dígraf gi davant aou: es pronuncia [ʤ]. Ex.: Giacomo [ʤákomo], Giocasta [ʤokásta], Giucas [ʤúkas].
 • gli: es pronuncia com ll en català. Ex.: maglia [máʎa]. A final de paraula equival a lli. Ex.: Campigli [kampíʎi]. 
 • gn: es pronuncia com ny en català. Ex.: Mascagni [maskáɲi].
 • j: es pronuncia [i]. Ex.: Jotti sona Iòtti.
 • ll: es pronuncia com l·l en català. Ex.: Antonelli, Apolloni. En una locució en català és habitual i admissible simplificar aquestes geminacions. En espais especialitzats i de pronúncia exigent és aconsellable mantenir-les. Més informació: manual d'ús del llibre d'estil.
 • s i ss entre vocals: es poden pronunciar en general com en català. Ex.: rosa [rɔ́za], rosso [róso].
 • sc davant ei: es pronuncia com una xeix en català. Ex.: scelto [ʃélto], rescindere [reʃíndeɾe]. 
 • El trígraf sci davant aou: es pronuncia com una xeix en català. Ex.: Sciascia [ʃáʃa], sciocco [ʃɔ́kko], Sciutti [ʃútti]. 
 • z: pot ser sonora o sorda (segons els casos).


Altres llengües

Continguts: 47487
ésAdir