Continguts: 47541

Neutralització: cultismes, neologismes, paraules escurçades, estrangerismes

La reducció vocàlica és un fenomen que depèn de factors diversos, com ara el grau d'arrelament de les paraules en la parla comuna.

S'observa molta variació entre els parlants en els casos següents:

- Cultismes, neologismes i tecnicismes
- Paraules escurçades 
- Estrangerismes i marques d'origen estranger

Sobre aquestes variacions, GCC (F 2.6.2):

"És possible que hagin estat sempre mots cultes o tècnics en el moment d'aparèixer, històricament, en la llengua com a neologismes; però quan, posteriorment, han perdut aquest caràcter culte o tècnic han continuat mantenint-se com a excepcions lèxiques amb vocals sense reduir (és el cas de mots com classe o cine, per exemple). A causa del caràcter lèxic idiosincràtic d'aquestes excepcions s'hi observa molta variació: un mateix exemple pot ser excepció en un parlar i no ser-ho en un altre o, dins un mateix parlar, pot ser-ho per a un parlant i no per a un altre."

Més informació: GIEC (3.3.1.2).

Vocals àtones en català oriental

Continguts: 47541
ésAdir